Mi a sérelemdíj?

Talán kissé tankönyvszagú lesz, de nem igazán lehet sokkal egyszerűbben megfogalmazni. A sérelemdíj a személyiségi jogok megsértésének jogkövetkezménye. Melyek ezek? Személyiségi jog a testi, lelki egészséghez való jog, a családban éléshez való jog, a becsület, a jó hírnév, a személyes adatok, a magántitok vagy a hátrányos megkülönböztetés. Hasonló, mint a nem vagyoni károk miatt kifizetett nem vagyoni kártérítés. Ennek bizonyítása azonban sokkal egyszerűbb, ugyanis a törvény egyértelműen a sértettet védi az előzőekben felsorolt személyiségi jogok megsértése kapcsán. A sérelemdíj nem egy régi keletű fogalom, hiszen egy 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv 2:52. §-a által bevezetett új jogintézményről beszélünk.

A sérelemdíj funkciói

Ahogyan azt az előzőekben említettük, a sérelemdíj a személyiségi jogok megsértésének vagyoni elégtétellel történő közvetett kompenzációja és egyben annak magánjogi büntetése. Ebből következően tehát kettős funkciót tölt be. Az egyik a személyiségi jogok sérelmének közvetett vagyoni kompenzálása, és a személyiségi jogsértés magánjogi büntetése. Fontos kihangsúlyozni, hogy a sérelemdíj nem kártérítés. Ezért már nem a kártérítési jogban található, a személyiségi jogsértésért járó szankciók között került elhelyezésre, hiszen a jogalkotó is elismeri, hogy a nem vagyoni sérelmeket vagyoni eszközökkel csak közvetetten lehet kompenzálni. Kicsit leegyszerűsítve – ahogyan az a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma 1/2013. (VI. 17.) számú határozatával elfogadott kollégiumi véleményében olvasható – a sérelemdíj egyrészt a sértett kompenzációját, másrészt pedig a jogsértő jövőbeni sérelmet okozó magatartásától való visszatartását szolgálja.

Szükséges-e további hátrány bizonyítása?

Ahogy azt korábban megfogalmaztuk, ez nem kártérítés. Ebből következik, hogy a sérelemdíj megfizetésére kötelezésnek nem feltétele, hogy a sérelmet szenvedett személy a személyiségi jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztét is bizonyítsa. Bár az előbbi mondat azt sugallja, de kihangsúlyozzuk, hogy önmagában a személyiségi jog megsértése nem jelenti, hogy az abban érintett személy automatikusan jogosult lenne a sérelemdíj követelésére. Vannak esetek, amikor nincs jogalap a megítélésére. Ilyen lehet például, ha a jogsértés csak nagyon szűk körben, két személy között történt és a megsértett személyt nem érte érdemi hátrányos következmény. Arra is van lehetőség, hogy akivel szemben a követelést érvényesítik, kimentse magát. Ez történik például, ha bizonyítja, hogy a magatartása nem sértett személyiségi jogot, vagy nem személyiségi jogot, hanem más jogot sértett. Továbbá mentesülhet a megfizetés alól az is, aki bizonyítani tudja, hogy a jogsértő magatartáshoz a sérelmet szenvedett személy hozzájárult, vagy ezzel a magatartással az érintettet nem szenvedett sérelmet.

Hogyan lehet meghatározni a sérelemdíj összegét?

Nos, a sérelemdíj összegének meghatározása az esetek többségében nem egyszerű feladat. Talán érthető, hiszen pénzben kell meghatározni egy olyan sérelem kompenzálására szolgáló összeget, amely nem vagyoni jellegű, vagyis alapvetően nem lehet pénzben kifejezni. Az összeget a bíróságnak egy összegben kell meghatároznia. Az összeg meghatározására irányuló eljárás során az adott eset összes körülményét figyelembe kell vennie. Különös figyelmet kell fordítani a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, valamint a jogsértés felróhatóságának mértékére, illetve annak a sértettre és környezetére gyakorolt hatására. Mindenképpen érdemes tudni, hogy ha a személyiségi jog megsértése következtében a sérelem elenyésző jelentőségű, a bírósági gyakorlat szerint sérelemdíjat nem lehet megítélni. Röviden ennyit szerettünk volna elmondani, természetesen a teljesség igénye nélkül. Amennyiben bármilyen kérdése van, vagy Önt érte valamilyen sérelem, keressen bennünket bizalommal!