Kártérítési jog

Tipikusan három esetben fordulhat elő kártérítési igény:

  • közlekedési balesetek
  • munkahelyi balesetek
  • orvosi műhibák

esetén. Bármelyik esetről is van szó, irodánk tud segíteni Önnek a jogos kárigénye érvényesítésében.

Közlekedési balesetben megsérült személyek részére kártérítés a balesetet okozó gépjármű felelősségbiztosítója terhére, akár külföldön történt balesetek ügyében is

MIT TEGYEN, HA ÖN KÁRT SZENVEDETT?

Mint az élet más területein, itt is igaz, hogy amit nem kérünk, azt önként csak nagyon ritkán adják. Éppen ezért, ha a kártérítési eljárás során Önnek már a kezdetektől szakszerű segítsége van, aki olyan dolgokra, és kártérítési tételekre is gondol, amelyekkel Ön esetleg nem számol, jóval magasabb kártérítési összegre is számíthat, nem beszélve arról, hogy egy tapasztalt szakember a kárrendezési folyamatot is lényegesen meggyorsíthatja, hiszen tudja, hogy mit igényelhet, és ahhoz milyen iratokat kell benyújtani.

A peren kívüli- és peres kárrendezési folyamat számos ponton megrekedhet, ha nem rendelkezik kellő tapasztalattal a kárügyintézés területén. Minderre tekintettel kárigénye hatékony érvényesítéséhez elengedhetetlen egy szakszerű, tapasztalt ügyvéd segítő közreműködése.

MIT TEGYEN HA ÖNTŐL KÁRTÉRÍTÉST KÉRNEK?

Fontos körülmény, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján ilyen igény elsősorban az Ön kötelező gépjármű-felelősségbiztosítójával szemben támasztható. A biztosító helytállási kötelezettségét tekintve is érdemes meggyőződni arról, hogy a kártérítési felelősség megállapításhoz szükséges jogszabályi feltételek fennállnak-e. Számos esetben előfordulhat ugyanis, hogy a kárügy tényállása alapján a helytállási kötelezettség alól mentesülhet- vagy a károsulti igény csupán töredékét köteles teljesíteni a biztosító.

Munkahelyi balesetben megsérült személyek részére kártérítés a munkáltató és felelősségbiztosítója terhére.

Munkahelyi baleset - gaalui.hu

MIT TEGYEN, HA ÖN KÁRT SZENVEDETT?

Amennyiben Ön munkavégzés során szenvedett balesetet, könnyen lehet, hogy annak bekövetkezéséért munkáltatója a felelős. Hazánkban a munkáltatóknak számos kötelező feltételnek, valamint munkavédelmi előírásnak kell megfelelniük, amelyek mellőzése vagy részbeni teljesítése gyakran vezet munkabalesethez és eredményezi végső soron a munkáltató kártérítési felelősségét. Előfordulhat azonban, hogy a munkáltató a kárügy mielőbbi lezárása érdekében a károsult munkavállalóval való személyes kapcsolatát, illetve alá-fölérendeltségi viszonyát igyekszik kihasználni. Amennyiben a munkáltató úgy dönt, hogy a felelősségbiztosítóját is bevonja a kárügyintézésbe, tovább bonyolódhat az eljárás, hiszen immáron két ellenérdekű féllel szemben kell fellépni. Az ilyen esetekben indokolt a független és szakszerű segítség, amely leveszi az Ön válláról a terhet a teljes kárügyintézés és a munkáltatóval történő kapcsolattartás tekintetében. Ezekben az esetekben elengedhetetlen egy szakértő ügyvéd közreműködése.

MIT TEGYEN HA ÖNTŐL KÁRTÉRÍTÉST KÉRNEK?

Mindenekelőtt érdemes meggyőződnie arról, hogy az Ön (vagy az Ön cége, mint munkáltató) kártérítési felelősségének megállapításhoz szükséges jogszabályi feltételek fennállnak. Számos esetben előfordulhat ugyanis, hogy az eset tényállása alapján – akár annak ellenére is, hogy a káreset részben összefügg az Ön vagy cége tevékenységével – mentesülhet a helytállási kötelezettség alól vagy a károsulti igény csupán töredéke terheli Önt, illetve a gazdasági társaságot. Ezekben az esetekben is javasoljuk egy szakértő ügyvéd közreműködését, aki adott esetben több millió forintot takaríthat meg egy káresemény során.

Sajnos előfordulnak orvosi műhibák, amelyek miatt Ön vagy családtagja kárt szenvedhetett. Ez esetben a kárt szenvedő felet kártérítés illeti meg.

Irodánk orvosi mulasztás, műhiba miatt megsérült személyek részére segít megfelelő kártérítéshez jutni a balesetet okozó egészségügyi szolgáltató és felelősségbiztosítója terhére.

MIT TEGYEN, HA ÖN KÁRT SZENVEDETT?

Mindenki számára ismeretes, hogy hazánk egészségügyi ellátórendszere nem működik hibátlanul, viszont a legtöbben nincsenek tisztában azzal, hogy mikor és miként léphetnek fel az orvosi ellátás során, illetve az intézmények okozta károk ellentételezése céljából. Tapasztalatunk szerint az egészségügyi intézményekkel szembeni igényérvényesítés során majdnem minden esetben a peres út járható. Amennyiben Irodánkat tiszteli meg bizalmával, azonnal hozzálátunk ügye előzetes felmérésének, amellett a reális perlési esélyekről is tájékoztatjuk Önt.

MIT TEGYEN HA ÖNTŐL KÁRTÉRÍTÉST KÉRNEK?

Mindenekelőtt érdemes meggyőződnie arról, hogy az Ön vagy egészségügyi szolgáltatással foglalkozó társasága által biztosított ellátás keretében ténylegesen megvalósult-e a kártérítési felelősséget megalapozó szakmai- vagy jogszabálysértés. Ebbe a körbe sorolható például a beteg tájékoztatáshoz való jogának megsértése, a szakmai gondosság elmulasztása okán fellépő szövődmények esete, az orvosi titoktartási kötelezettség megszegése, valamint a kórházi eredetű fertőzések miatt fellépő szövődmények esete, hogy csak néhányat említsünk. Amennyiben az ilyen szabályszegés megtörténte nem vitás, vizsgálandó, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezik-e a tevékenységét érintően biztosítással, hiszen ebben az esetben a biztosító társaság bevonható a kárrendezési eljárásba és a bekövetkezett kárért vagy annak egy meghatározott részéért helytállni köteles.

Gyakori kérdések

Tipikusan három esetben fordulhat elő kártérítési igény:

• közlekedési balesetek
• munkahelyi balesetek
• és orvosi műhibák esetén.

Bármelyik esetről is van szó, irodánk tud segíteni Önnek a jogos kárigénye érvényesítésére.

Az eredményes kárrendezéshez érdemes összegyűjteni a kárigény jogalapját, illetve mértékét igazoló valamennyi rendelkezésre álló dokumentumot (például: rendőrségi, hatósági, bírósági és orvosi iratok, fényképek, számlák), valamint egyéb bizonyítékot, hiszen ezek hiányában aligha kezdhetünk érdemi egyeztetésekbe a károkozó féllel. Amennyiben a káresetre vonatkozó dokumentáció rendelkezésünkre áll, lehetőségünk van peren kívüli eljárás keretében kárigényt előterjeszteni, vagy pedig peres úton fellépni, az Ügyfél döntésének megfelelően.

Közlekedési balesetek esetén a balesetet okozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítójához, míg munkabaleset és orvosi műhiba esetén a munkáltatóhoz, illetve az érintett egészségügyi szolgáltatóhoz kell kártérítési igényünket benyújtani. Fontos, hogy ez utóbbi esetekben a munkáltató és az egészségügyi intézmény biztosítójához nem lehet közvetlenül fordulni, csupán abban az esetben, ha az eljárásba a biztosító a károkozó által bevonásra kerül.

A kárigény érvényesítéséhez szükséges időtartamot jelentősen befolyásolja a követelés alapjául szolgáló baleseti vagy műhiba tényállás bonyolultsága, továbbá az ellenérdekű fél együttműködési hajlandósága is, így erre pontos válasz nem adható, mindig az adott ügy típusól és az ellenérdekű féltől függ. Összességében elmondható, hogy ez az idő szerencsés esetben hónapokban mérhető, ha a kártérítés jogalapja tisztázott.

A kárigény mértékét befolyásolja a követelés alapjául szolgáló baleseti vagy műhiba tényállás bonyolultsága, továbbá az ellenérdekű fél hozzáállása is. Fontos, hogy ezt minden ügyben egyedileg lehet megállapítani. Irodánk a kárügy felvételét követően néhány héttel, az egyes kártérítési igények részletes kidolgozását követően tud tájékoztatást adni az előterjeszteni tervezett, valamint a várható kártérítési összeg mértékét illetően.

Közlekedési balesetek esetén a balesetet okozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítója, míg munkabaleset és orvosi műhiba esetén a munkáltató, illetve az érintett egészségügyi szolgáltató köteles helytállni. Fontos, hogy ez utóbbi esetekben helytállhat a munkáltató és az egészségügyi intézmény biztosítója is, azonban erre kizárólag a károkozó hozzájárulásával van lehetőség.

A sérelemdíj egy kártérítési igény körében alkalmazott jogcím, amely a baleset miatt keletkezett testi és lelki sérülések miatt jár. A sérelemdíj összegének meghatározásakor fontos szempont az is, hogy a baleset hatására miként változott a károsult életmódja és életminősége, valamint társadalmi kapcsolatai.

Üzemi balesetnek minősül az olyan baleset, amely a foglalkozás körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben következik be. Ide sorolható például a munkavégzés közben elszenvedett baleseten túl tehát az úti baleset is, amely a munkába menet vagy onnan hazautazás során következik be.

A kárigény előterjesztéséhez elsősorban a baleset elszenvedését és a sérülések bekövetkeztét igazoló dokumentumokra van szükség, azaz a rendőrségi-, hatósági-, bírósági- és orvosi iratokra, továbbá fényképekre, illetve a kapcsolódó kiadásokat igazoló számlákra.

A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltatónak nincs lehetősége önmagában az előterjesztett vagy érvényesített, munkabaleset folytán felmerült kárigény miatt a munkaviszony megszüntetésére.

Amennyiben a balesetet okozó gépjármű nem rendelkezik kötelező felelősségbiztosítással, úgy a hazai biztosítók által többek között e célból létrehozott szervezete, a Magyar Biztosítók Szövetsége köteles helytállni, így lényegében a károsult e körülményből nem észlel semmit, hiszen kárigénye az általános esetekkel megegyező módon érvényesíthető.